Retfærdig socialpolitik

I Danmark tager vi hånd om de svage. Vi hjælper dem som ikke kan hjælpe sig selv, og dem som godt kan, hjælper vi i gang igen. Desværre er systemet i dag blevet for bureaukratisk. De forkerte bliver hjulpet, og dem som virkelig har behov, kan ikke få hjælp eller få den hjælp de faktisk har behov for. Læs mere...

Tænk på individet

I folketinget vil jeg arbejde for at Danmark kommer væk fra at parkere mennesker som godt kan arbejde på en overførselsindkomst. Jeg vil væk fra jobcentrene og i stedet give de kommunale myndigheder mulighed for at være fleksible omkring hvilken slags hjælp de kan tilbyde.

Ikke alle har brug for en permanent kontanthjælp, men kunne måske i stedet have brug for et uddannelsesforløb, et kursus, et lille lån til at starte som selvstændig, eller noget helt tredje som passer til netop det individ. De allersvageste skal stadig have mulighed for at få understøttelse, men samtidig skal der følges op på deres tilstand så de hurtigt kan komme til at forsørge sig selv. Læs mere…

IT Politik

Danmark har i mange år været kendt for at kunne levere dygtige IT kompetencer. Desværre har staten ikke fulgt med i timen, hvilket har resulteret i at den offentlige IT udbudsprocess, IT projektstyring, IT vision og den nationale IT infrastruktur er faldet bag ud. Sammenlignet med andre IT lande er Danmark ikke længere i front. Læs mere...

Mere effektivitet

I folketinget vil jeg arbejde for en bedre national IT koordinering som kan bringe de mange forvaltninger tættere på hinanden. Foreksempel vil jeg tage det offentliges IT governance op til revision og blandt andet sikre at de enkelte forvaltninger får et inticament til at finde på effektiviserende digitaliseringsprojekter.

Jeg vil også åbne op for en øget konkurrence på markedet for offentlige IT løsninger. Ligeledes mener jeg at Danmark bør arbejde for den enkelte borgers IT sikkerhed. Vi bør imødegå data og identitetstyveri på alle tænkelige måder, og styrke politiets indsats på området. Læs mere…

 

Folkeskolen

Folkeskolen har netop gennemgået en stor reform som blev tvunget ned over dem som skulle udføre den. Den danske stat har derudover påtaget sig at skulle bestemme over elevernes fritid ved at indføre den såkaldte 'heldagsskole'. Det er ikke en holdbar løsning. Læs mere...

Lyt til lærerne

I folketinget vil jeg arbejde for den øgede faglighed i folkeskolen. Jeg mener dog at denne faglighed bedst opnås ved at give lærerne mulighed for at arbejde kreativt og alternativt med det som er deres speciale. Politikere skal ikke bestemme i detaljer hvad der skal foregå i klasselokalet, og jeg mener at det bør være den enkelte lærers pligt hele tiden at sikre kvaliteten af sin undervisning.

Jeg vil også arbejde for at heldagsskolen begrænses. Den øgede faglighed skal kombineres med fritidsaktiviteter og tid sammen med familien. Det bør være den enkelte familie som bestemmer hvad der er mest hensigtsmæssigt for det enkelte barns udvikling, og ikke staten. Skolen skal ikke fylde 100% af et barns hverdag. Læs mere…

Vigtige holdninger

Skattesystemet som det er i dag er ikke indrettet retfærdigt. Danskere på alle indkomst niveauer betaler alt for meget til staten, og det kan ikke være rigtigt at man på noget tidspunkt kan ende i en situation hvor det bedre kan betale sig at være på overførselsindkomst, eller ikke tage overarbejde, da man så vil få mindre udbetalt. Skattetrykket som det er i dag er alt for højt til at skabe de bedste rammer omkring erhvervsvirksomhed og det kan ikke betale sig at gøre en ekstra indsats. Derfor mener jeg, ligesom resten af Liberal Alliance, at vi bør:

 • Betale maks 40% i skat på arbejde.
 • Afskaffe topskatten
 • Forhøje beskæftigelsesfradraget og fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget.
 • Sænke selskabsskatten til 12,5 procent.
 • Væk med registreringsafgiften, NOx-afgiften, arveafgiften, særskatten på pensioner og skat af fri telefon.
 • Ned med afgifterne på cigaretter, vin og øl og momsen ned til 7 procent på hotel- og restaurantydelser.
 • Ægtefæller skal have ret til at overføre et uudnyttet topskattefradrag til hinanden, og forældre skal kunne gøre brug af deres børns uudnyttede bundfradrag.
 • Det skal fremgå af årsopgørelsen, hvordan den enkelte borgers skatteindbetalinger bliver brugt fordelt på ministerieområder.

I dag er der for mange regler som administreres og dikteres fra staten. Jeg mener i stedet at man bør flytte de vigtige beslutninger tættere på den enkelte borger, således at individet kommer i centrum i stedet for reglen. Regler bør være til for at hjælpe og assistere borgere, erhvervsliv og kommuner – ikke for at begrænse og styre dem alle fra centralt hold. Vi bør udvise en større tillid til at de offentligt ansatte faktisk er fuldt kompetente til at udføre deres arbejde, det er dem som ved hvordan tingene foregår ude i “virkeligheden”, og derfor bør politikerne lytte til dem og støtte dem hvor det er muligt. Konkret vil jeg, ligesom resten af Liberal Alliance, arbejde for:

 • Det offentlige skal genbruge virksomhedernes data med inspiration fra de norske Brønnøysundregistre.
 • Der skal indføres et såkaldt regelstop i forhold til regler, der indskrænker borgernes, erhvervslivets, kommunernes og de kommunalt ansattes manøvremuligheder – hvis der indføres en ny regel, skal en anden fjernes.
 • Der skal indføres solnedgangsklausuler, der sikrer, at lovgivning evalueres med henblik på en forlængelse eller en skrotning.
 • Vi skal gennemføre en ledelsesreform, der giver offentlige ledere og offentligt ansatte mere reelt ansvar.
 • De utidssvarende offentlige overenskomster skal ophæves med henblik på en genforhandling.
 • Udvid frikommuneordningen, så flere kommuner får mulighed for at blive befriet fra centralt fastsatte regler.
 • Udvid udfordringsretten, så det kommunale selvstyre reelt udmønter sig i frihed fra statslig detailstyring.

Alle som kan forsørge sig selv og overholde landets love skal være velkomne i Danmark. Vi har brug for international arbejdskraft hvis vi skal kunne imødekomme de udfordringer som landet står med i fremtiden. Vi vil dog ikke acceptere kriminalitet, og der skal være lukket for alle offentlige ydelser de første 5 år en selvforsørgende udlænding opholder sig i Danmark. Jeg vil i Folketinget, sammen med Liberal Alliance, arbejde for at:

 • Udlændinge, der har fået tilbudt job i Danmark, er velkomne. De får tre års midlertidig opholdstilladelse, der kan forlænges med yderligere to år, så længe de er i arbejde og betaler skat. Tidligst efter fem år kan de få permanent opholdstilladelse, hvis de har arbejdet og betalt skat i hele perioden.
 • De første fem år, udlændinge bor i Danmark, skal de betale deres egen obligatoriske sygesikring, og de har ikke adgang til sociale ydelser.
 • Udlændinges ægtefæller og børn er velkomne. Børnene er velkomne i folkeskolen, men forældrene skal betale børnenes sygesikring, og de har således heller ikke adgang til sociale ydelser.
 • Studerende er velkomne. De må betale deres eget studium. De skal være sygeforsikret i de første fem år, hvor de heller ikke har adgang til sociale ydelser.
 • Udenlandske iværksættere er også velkomne i Danmark. De skal have mindst 500.000 kr. at komme i gang for, de skal betale skat i Danmark, og så skal de tegne en privat sundhedsforsikring og har ikke adgang til sociale ydelser i de første fem år. Deres virksomheder skal ligeledes betale dansk skat.
 • Danske statsborgeres udenlandske ægtefæller er velkomne. De skal dog være sygeforsikret. De kan få fast opholdstilladelse, når de har boet her og har været forsørget af ægtefællen i fem år, men får ikke adgang til sociale ydelser, før de selv har betalt skat i fem år.
 • Indvandrere skal som hovedregel tidligst tildeles dansk statsborgerskab efter otte års selvforsørgelse.
 • Personer, der har levet hele deres liv i Danmark, skal have lettere adgang til dansk statsborgerskab.
 • Kriminelle udlændinge på midlertidigt ophold i Danmark skal udvises efter dom.
 • Udlændinge, der modarbejder demokrati og menneskerettigheder eller er idømt en straf, skal ikke kunne opnå dansk statsborgerskab.
 • Vi skal sikre bilaterale hjemsendelsesaftaler med de lande, som Danmark modtager uberettigede asylansøgere og kriminelle udlændinge fra. Aftalerne skal sikre, at kriminelle udlændinge kan afsone deres domme i hjemlandet.
 • Danmark har forpligtet sig til at tage imod flygtninge, og det skal vi blive ved med. Vi skal behandle asylansøgninger hurtigere og mere effektivt. Godkendte asylansøgere bør have adgang til sociale ydelser. Familiesammenføring bør være på samme vilkår som for danske statsborgere.
 • Flygtningebegrebet skal redefineres. Danmark skal tage imod reelt personligt forfulgte mennesker, men ikke folk, der bare vil til Danmark for at få del i de danske velfærdskasser. Derfor skal flygtningebegrebet indsnævres, så vi alene tager imod de mennesker, som man ville beskytte, da man lavede flygtningekonventionerne efter 2. Verdenskrig.

Kandidaten

Rasmus Boserup
Rasmus BoserupFolketingskandidat for Liberal Alliance
Mit navn er Rasmus Boserup, jeg er 32 år, er gift, har 2 børn og er direktør for min egen IT konsulent virksomhed. Jeg er fra Kastrup i Tårnby kommune hvor jeg har boet hele mit liv. Jeg tror på at den personlige frihed er ekstrem vigtig for vores samfund og er tilhænger af at staten skal arbejde for borgeren og ikke omvendt. Vi har alt for længe set hvordan staten har presset besværlige og komplicerede regler ned over bla. erhvervslivet og det mener jeg må høre op. Jeg er glad for at være dansk men jeg synes at danskere ind imellem har lidt for let ved at læne sig tilbage og lade staten og kommunen klare deres problemer. Jeg er tilhænger af at folk i nød og samfundets svageste skal have hjælp til at klare sig, enten i form af økonomisk bistand men helst i form af en mere permanent løsning som vil gøre dem helt eller delvist arbejdsdygtige. Jeg vil arbejde for et mere liberalt Danmark hvor frihed for alle og omsorg for de svageste er i højsædet. Skatten skal ned, grundskylden skal ned, og det offentlige skal effektiviseres. Kun sådan kan vi overkomme fremtidens udfordringer.”

Liberal blog

2909, 2014

Den kreative filmindustri

Den danske filmindustri er verdenskendt. Her er en kunstnerisk branche hvor Danmark har udmærket sig igennem mere end hundrede år. Fra den danske stumfilms guldalder med […]

409, 2014

Beskyt børnenes basale behov

Børn er nogle af de svageste i vores samfund. Når tingene går galt i familien er det oftest børnene som bliver hårdest ramt, og i nogle […]

209, 2014

Velkommen

Dette er min officielle kampagneside.

Jeg blev i August valgt som en af folketingskandidaterne Liberal Alliance i Københavns storkreds.

Jeg kommer fra Kastrup i Tårnby og har et […]